Főooldal
Szent Kinga Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Szent Kinga Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre


Beíratás időpontja: 2021. április 20. –  2021. május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
  • szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
  • a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2022. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

 A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!

  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”

Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Értesítés óvodai felvételről: 2021. június 20.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A gyermekek csoportba való beosztása:

  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.”

Kőtelek, 2021. március 10.

 

Nagyné Baráth Ágnes, igazgató                                                  Turó Anikó, tagintézményvezető


Skip to content