Főooldal
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre


Beíratás időpontja: 2020. április 20.– május 08-ig.
Hétfőtől- Péntekig 7 és 16 óra között.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről határozat, tartós betegségről igazolás,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások. (MÁK igazolás)

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel 2020. június 08-ig.

Az Óvoda felvételi körzete:
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, és aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda az Alapító okiratában meghatározottak szerint a szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket tudjuk ellátni integrált nevelési keretek között. Minden esetben az érvényes szakvéleményt kérjük, hozza magával.!

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a tartalmazza. Eszerint felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor

2020. évben az első óvodai foglalkozási nap – a tanév/nevelési év első napja: 2020. szeptember 2. (kedd)

Nagykörű, 2020. Február 25.

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna
Tagintézmény vezető

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

 


Skip to content