Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2017. április
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2017. április 24. hétfõ,
György napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


Site Meter
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comTavaszi szünet

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
1491853292.jpg

Diákigazolvány igénylés

A Diákigazolvány igénylés módja:
(leendő elsősöknek, új tanulóknak, illetve azoknak,
akik elhagyták az igazolványukat)

1. lépés az Okmányirodában
Az igénylés megkezdése előtt a területileg illetékes Okmányirodába (Szolnok, Széchenyi krt. 22., tel: 56/503-876) időpontot kell kérni arra, hogy a gyerekről elkészítsék a diákigazolványhoz szükséges igazolványképet. Ez a folyamat díjmentes, fizetni nem kell.
Mindenképpen érdemes odatelefonálni, mert előfordulhat, hogy nem is kell időpontot kérni.
Az okmányirodában be kell mutatni az alábbi iratokat:
• gyermek születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy
• egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya
• szülő lakcímkártyája
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, melyen az adatok, a fénykép és eredeti aláírás szerepel.
A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell!
Amennyiben elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.

2. lépés az iskolában
Az óvoda összegyűjti az Okmányiroda által elkészített NEK-adatlapot, majd az iskola megigényli a diákigazolványokat. A NEK-adatlapok leadásának határideje az óvodában: 2017. MÁJUS 15. Ekkor az iskola egy 60 napig érvényes igazolást ad ki, amely idő alatt ez mindenben helyettesíti az igazolványt.

2016. január 1-től a DIÁKIGAZOLÁNY IGÉNYLÉSE TELJES MÉRTÉKBEN DÍJMENTES.

2017. 02-05-től az elkészült igazolványok lakcímre postázása megszűnt, minden diákigazolvány az általános iskolába kerül kiküldésre.
1491463452.jpg

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2017/18-AS TANÉVRE

… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2017. április 21. 14.00-17.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
• a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába a beiratkozás időpontja előtt kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. Ha a gyermek felvételt nyert más körzeten kívüli intézménybe, úgy, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni. Mivel az iskola igazgatójának értesítenie kell a gyermek, tanuló lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!
1491459217.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS0 ÓVODA BEIRATKOZÁS 2017/18 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2017. április 24.- május 19-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2017. június 16 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2017. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2017. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
Várjuk továbbá azoknak a 2,5 éves gyermekeknek a jelentkezését is, akik 2016. szeptember 01-től, 2017. február 28.-ig fokozatosan töltik be a 3. életévüket.

Nagykörű 2017. március 17. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
1490823030.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2017/18 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2017. április 20 - május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2018. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2017. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”


Kőtelek 2017. március 29.
Győri Imréné, tagintézményvezető
1490822981.jpg

Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól (felkérés konzultációra)

Tisztelt Szülők!

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi oldalon:
https://konzultacio.kormany.hu/

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban. Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel: Emberi Erőforrások Minisztériuma

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapítványi Bálja előtt nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2017. február 17. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!
1486805545.jpg

FARSANG 2017

Időpont: 2017. FEBRUÁR 10. 13:00-19:00

Helyszín: Petrovay György Katolikus Általános Iskola tornaterme

Programjaink:
- EGYÉNI JELMEZESEK FELVONULÁSA
- OSZTÁLYOK FARSANGI MŰSORA
- TOMBOLA
- KARAOKE
- BÜFÉ, ZENE, TÁNC

Belépők:

Külsősöknek: 300 Ft
A suli diákjainak: 100 Ft

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
1486462428.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2017.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2017. február 18. 1800 óra
Helye: Általános Iskola, Nagykörű


Az Alapítványi Bál programja:
1800 órától Köszöntő
Az általános iskolások műsora
1900 órától Vacsora
Tombolahúzás
Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.800 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1486375388.jpg

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepeVízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.
Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 között kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia, megjelenés – utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:
A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi keresztség tisztulásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog megkeresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja megmenteni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a megjelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!


1486325259.jpg1486325280.jpg1486325309.jpg

Történelem verseny

Ebben a tanévben történelem versenyünk témájául az 560 évvel ezelőtt lezajlott Nándorfehérvári diadalt választottuk. A 3 fős csapatoknak előre megadott szakirodalomból kellett felkészülniük és előzetes feladatként egy 5 perces riport- videót vagy egy rajzot kellet készíteniük . Örömömre két csapat videót készített, amelyben feltérképezték, hogy Nagykörű lakosai mennyire tájékozottak a témában, tudják-e, hogy miért szól a déli harangszó. Nagyon sok jó választ örökítettek meg a felvételeken.
A versenyen 9 csapat vett részt , amelyet 2016. december 9-én tartottunk. Sokféle feladattal kellett megbirkózniuk a gyerekeknek: térképismeret, képfelismerés, villámkérdések, képkirakó, igaz-hamis, fogalom- magyarázat , 3 haranghang közül fel kellett ismerni a nagykörűi templom harangját. Legnehezebbnek tűnt, de a legváltozatosabb és legkreatívabban sikérült a szónoklat feladat, amikor Hunyadi János emberi és hazafiúi nagyságát kellett méltatni a csapatok képviselőinek.
Az első forduló eredményei : I. hely:7o. lány csapat és a 8. o lány csapat
II. hely: 8.o fiú csapat és 6. o lány csapat
III. hely : 6. o vegyes csoport
A második fordulót dec. 12-én tartottuk, ahol a kőtelki és a nagykörűi háziverseny első és második helyezettjei vettek részt. A témakör ugyanaz volt, de ebben a körben már a korabeli hadsereg jellemzőiről, a török és magyar zászlók és fegyverek ismeretéről, a csata részletes menetéről, a fontos szereplőkről is számot kellett adni a versenyzőknek. A zsűri nagy elismeréssel fogadta azokat a beszámolókat, amelyet a csapatok korabeli nyelvezetben írtak a csatáról.
A második forduló eredményei : I. 8.o lányok (Balogh Ilka,Veres Ágnes, Gregor Szonja)
II.8.o.fiúk (Rüff József,Rácz Sándor,Hajba Ferenc)
III.7.o lányok(Bozóki Barbara,Dobó Delinke, Tóta Nóra)

Rendhagyó történelem óra

2016. december 15-én a 7.és 8. osztályos tanulók rendhagyó történelem órán vehettek részt a Rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző egyesület tagjainak köszönhetően. Az egyesület az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából felkutatták az első halálos áldozat történetét,aki a magyar volt és szűkebb hazánkból Jász-Nagykun –Szolnok megyéből származott. Mint megtudtuk az előadott jelenetből és előadásból, hogy az abádszalóki születésű Kovács Pál volt a nagy háború első áldozata.Kovács Pál 1913. október elsején vonult be sorkatonai szolgálatra a 68. szolnoki gyalogezredhez rendfokozat nélkül bakának, hivatalos megnevezéssel gyalogosnak. A szarajevói merénylet után a katonák 1914. július 28-án indultak el a zimonyi kaszárnyából a határfolyó, a Száva partjára. Ott vonultak őrségbe, s másnap arra ébredtek, hogy a szerbek hajnalban fölrobbantották a Monarchiát Szerbiával összekötő hidat. A robbanást mindkét oldalról heves puskatűz követte, így gyakorlatilag ekkor kezdődött meg az első világháború.
A tűzpárbajban már a reggeli órákban kevésnek bizonyult a muníció és ezért Kovács Pál és Bíró Gábor közlegényeket parancsnokuk hátraküldte egy láda töltényért. A nehéz láda árokba emelésekor először Kovács Pált érte szerb golyó: fejlövést kapott és azonnal meghalt. Pillanatokon belül Bíró Gábor is megsebesült, majd tüdőlövésébe egy órán belül ő is belehalt.
Ezt a történet bizonyára minden diák megjegyezte , mert a vendégeink nagy átéléssel jelenítették meg az eseményeket. A korabeli ruhák , a hangulatot erősítő tárogató- és citerajáték igazi élményt jelentett mindenkinek. Köszönjük , hogy az egyesület díjmentesen látogatott el az iskolánkba.
1486325034.jpg

Karácsonyi flashmob


Szolnokon megálmodtak egy olyan rendezvényt, ahol méltó módon juttathatják kifejezésre karácsonyi üzenetüket a szervezők. Mondták: „nagy kincs az összefogás és az együttműködés, valamint hogy ennek a két eszmének minden korban és minden korosztály számára létjogosultsága van.”
Énekkarosainkat nagy megtiszteltetés érte, hiszen felkérést kaptunk a jótékonysági és szórakoztató eseményen való részvételre. Feladatunk az volt, hogy megtanuljuk a Los Angelesben élő Balázs Ádám zeneszerző által írt Karácsonyi álom című dalát, és előadjuk annak refrénjét 2016.december 17-én 16.30-kor Szolnokon, a Plázában megrendezett flashmob rendezvényen. Mi is az a flashmob? Egy villámcsődület, ahol egyre többen és többen kapcsolódnak bele az éneklésbe. Művészek, civilek, fogyatékkal élő fiatalok, szolnoki és Szolnok megyei diákok, felnőttek. Ez így történt ezen a rendezvényen is. Több száz fő szereplő énekelt együtt a Plázában, ezzel is erősítve az összefogás és együttműködés eszméit.
Nagy izgalommal készültünk a délutánra. A flashmob helyszínén az utasításoknak megfelelően elvegyültünk a tömegben és vártuk azt a pillanatot, amikor énekelhetünk a többiekkel. Arra azonban ügyelnünk kellett, hogy ne vegyék észre a Pláza látogatói, hogy mire készülünk. Talán ez volt a legnehezebb feladat. Az éneklést követően a Zagyva cukrászdában sütiztünk egyet. Nagyon kellemesen telt el ez a szombat délután.

Érdekesség:
Az eseményről akadálymentesített, angol, német és spanyol nyelven feliratozott videoklip készült, https://www.youtube.com/watch?v=_8luyGqtpJ4 mely a világ Rotary-klubjainak segítségével, 2016. december 20-tól minden olyan országban megosztásra kerül, ahol klub található. Említettem ez egy jótékonysági rendezvény volt, a Curie Alapítvány több mint negyed évszázados múlttal rendelkezik a fiatalok tehetséggondozásában és oktatásfejlesztésében. Minden évben tehetségkutató versenyeket rendeznek és komoly eredményeket érnek el. Sajnos a 2017. évi országos versenyük megrendezése veszélybe került finanszírozási problémák miatt. A rendezvénnyel őket segítettük az adománygyűjtésben. Mári Noémi

Néptáncgála

Betlehemi csillagok c. néptáncgála
2016. december 20.-án a művészeti iskola néptáncosai Luca naptól vízkeresztig terjedő időszak népszokásait zenés, táncos, dramatikus előadásban dolgozták fel és mutatták be.
A félév zárásaként egy szép hangulatos műsorral ajándékozták meg a közönséget, amelyben a vidámság mellett a lélekemelő pillanatok segítették a karácsonyi hangulat megteremtését.
A tornateremben a képző tanszék diákjainak munkáit is megtekinthették a látogatóink.

Nagyné Baráth Ágnes
1486324767.jpg1486324785.jpg

Színházlátogatás KecskemétenIskolánk tanulói egy pályázat keretében lehetőséget kaptak arra, hogy Kecskemétre látogatva egy színházi előadáson vehessenek részt.
Bár a kirándulás napján az időjárás nem kényeztetett el bennünket, mégis nagy izgalommal, kíváncsisággal indultunk el az iskola előtt várakozó autóbuszokkal.
A program eléggé érdekes volt. Először Kecskemét városának főterén tettünk egy rövid kirándulást. Eljutottunk a város templomába, a kecskeméti Urunk mennybemenetele társ-székesegyház (közismert nevén Nagytemplom) épületébe, mely a város és a Kiskunság legnagyobb temploma. Megnézhettük a városházát, beülhettünk a tanácsterembe, megcsodálhattuk annak festményeit, faragott bútorzatát, gyönyörködhettünk a harangjátékban, közben pedig idegenvezetőnk megismertetett bennünket az alföldi hírös város történetével.
Következő állomásunk a kecskeméti rajzfilmstúdió volt. A program során a stúdiót és a rajzfilmkészítés néhány műveletét mutatták be diákjainknak, majd rövid filmvetítés következett. Betekintést kaptunk a vágás folyamatába is.
Ezek után egy természettudományi kiállítást tekintettünk meg, majd egy órás szabad program következett.
Délután 17 órára jutottunk el a kecskeméti Katona József Színház Kelemen László Kamaraszínházába, ahol Szente Vajk rendezésében a Kacsóh Pongrác –Bakonyi Károly–Heltai Jenő jegyezte János vitéz című daljátékot nézhettük meg. A mű természetesen Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményét veszi alapul, bár a feldolgozás, a díszlet egy kissé rendhagyó volt. A rendezőt valószínűleg a labdarúgó EB ihlethette meg, hiszen mind a díszletben, mind a jelmezekben láthattunk erre utalást. Kukorica Jancsi és a szépséges Iluska története nagy hatással volt a közönségre.
A daljáték 1904-ben megírt szövegkönyvén nem változtattak, így a dallamvilág ismerős volt, de az alapszituáció egy egészen más világba helyeződött, egészen szokatlan, újszerű volt. A mű mondanivalójára azonban könnyen ráérezhettek a gyerekek.
Eredményes, mozgalmas, sokszínű, érdekes napot zárhattunk október 21-én.

1486324328.jpg1486324366.jpg1486324387.jpg

Október 6.Ez a dátum: október 6. kevés magyarázatra szorul. A 167 évvel ezelőtt történt esemény pedig mára szomorú emlékezésre ad okot.
Miután Világosnál a magyar csapatok 1849-ben letették a fegyvert, befejeződött az 1848/49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 13 tábornokát, Pesten pedig Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost.
Ők a nemzet vértanúi.
Rájuk emlékeztek meg iskolánk hatodik osztályos tanulói 2016. október 6-án. A gyerekek színvonalas, felkészült, fegyelmezett, komoly előadásukkal méltóképpen idézték fel az aradi Golgota hőseinek emlékét.
Köszönjük nekik és felkészítő pedagógusuknak ezt a színvonalas és felemelő megemlékezést!

1486324213.jpg

Karácsonyi hangverseny

December 21-én hagyományos karácsonyi koncertet adott az iskola énekkara.
A cudar hideg ellenére megtelt a templom ami feledtette ezt a téli kellemetlenséget.
A hangverseny végén óriási tapsot kapott az énekkar - köszönet érte és bízunk benne, hogy mindenki élménnyel és szeretettel teli szívvel ment haza.A koncert

További képek >>Angol nyelvi verseny a Pertovayban


2016. november 16-án angol nyelvi versenyt rendeztünk iskolánkban a felső tagozat számára. A huszonöt jelentkezőnek egy-egy (évfolyamonként különböző) feladatlapot kellett megoldaniuk. A verseny az alábbi eredménnyel zárult:


5. évfolyam                6. évfolyam             7. évfolyam          8.évfolyam

I. Csőke Dávid            I. Barát Adél             I. Tóta Nóra             I. Balogh Ilka

II. Mozsár Virgínia       II. Túri Bence          II. Bozóki Barbara     II. Hajba Ferenc

III. Molnár Viktor        III. Nagy Géza         III. Rüff Sándor        III. Rácz Sándor


A résztvevők véleménye a versenyről

„Nagyon jó, izgalmas és érdekes volt.”
„Érdekes volt. Jövőre is jelentkezek, remélem jobban fog sikerülni.”
„Fölmérhettük a tudásunkat. Jók voltak a feladatok. Jól éreztem magam!”
„Nehezek voltak a feladatok kicsit.”
„Nagyon jó volt és izgalmas. És remélem, máskor is lesz.”
„Az angol verseny számomra nehéz volt, mert voltak olyan feladatok, amiket nem nagyon értettem, de egyébként jó volt, jól éreztem magam.”
„A feladatok ötletesek voltak, énekelgetni is lehetett, a légkör jó volt, a csoki sem maradt el. Szerintem még sok ilyet lehet tartani.”
„A verseny a számítottnál jobb volt. Azt hittem, hogy picit unalmas lesz, de nem, mert jól voltak összeállítva a feladatokés az első feladatnál még énekeltem is.”
„A legjobb feladat az ételekkel kapcsolatos volt. A baj az volt, hogy túl lassú vagyok, ezért nem jutottam el a feladatsor végére.”
„Én először azt hittem, hogy rossz lesz, de igazából pozitívan csalódtam, mert nem voltak nehezek a feladatok, hanem inkább a fejünket kellett törni hozzá és még a társaság is jó volt.”
„A zenés feladat volt a legjobb. De az utolsó is tök jó volt, mivel Messi és Ronaldo szereplet benne.”
„A legjobb feladat, ami tetszett, az a zenés volt.”
Verseny közben

További képek a versenyről >>
Télapó

Nagy-nagy jövés-menés volt itt tegnap este.
Sok csillogó szempár a Télapót leste.
Milyen ajándékkal lesz tele a csizma,
– Vajon az lesz benne, mit kértem álmaimba’?
Sok kis szempár lesi, sok kis szív sóvárog,
– látom a télapót, vagy hiába várok?
Hallom a sok csengőt, csilingel a szánon?
Fenn tudok maradni, vagy elnyom az álom?
Nem esett a hó sem, így a szán nem csúszik.
– Jön majd a télapó! – anyu így búcsúzik.
Álom varázs kúszik sóvárgó szemekre,
s reggel sok ajándék vár a sok gyerekre.

(Aranyosi Ervin: Itt járt a Télapó)További képek >>Kisbefőzés


Október 08-án ismét Nagybefőzés volt Nagykörűben.

Immár 3. éve iskolánk is aktívan részt vesz a falu őszi rendezvényén, mint Kisbefőzés!
Az egész iskola kivonult, rengeteg izgalmas programmal töltöttük a napot.
Volt lekvárfőzés, termény-szobrászat, vetélkedő és bűvész, közös tánc és versírás...
Tartalmas nap volt, már készülünk jövőre, még több ötlettel!

A rendezvény képeit megnézhetjük az iskola Facebook oldalán, illetve a következő linken elolvashatjuk a versíró versenye készül igazán nagyszerű alkotásokat!
Versek >>

Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

A szeptember havi étkezési díj befizetésére október 11-én (kedden) 9:00 – 14:00 óráig van lehetőség.
1475568184.jpg

KÉPZÉSI LEHETŐSÉG!

Kedves Szülők!
A Win Investor Kft. megkereste intézményünket, hogy a GINOP-6.1.2 pályázat keretein belül ingyenes alapfokú számítástechnikai képzést tartana az intézményben, amennyiben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.
Röviden összefoglalva:
- Korosztály: 16-65 éves korig, csoportlétszám: maximum 15 fő
- Hallgatói önrész: 0 Ft (teljesen ingyenes mindenkinek)
- Óraszám összesen: 35 oktatási óra (általában heti 2 alkalommal – pl. kedd és csütörtök -, alkalmanként 2x vagy 3x 45 perc, ezzel az intenzitással 3 hét a képzés ideje. Ettől lehet eltérő is.
Képzés témája:
- a számítógépes alapismereteken túl az E-napló rendszer magabiztos használata. Az E-napló ismerete a szülők részéről elengedhetetlen a gyermekük tanulási folyamatának nyomon követéséhez. A képzés hiánypótlás azon szülők számára, akiknek korábban nem volt lehetőségük közelebb kerülni a számítástechnika világához. De lehetőség azoknak is, akik szeretnék ez irányú alapfokú ismereteiket frissíteni, rendszerezni, elmélyíteni
Kizáró feltételek:
- nem vehet részt egyidőben másik támogatott informatikai képzésen
- nem lehet államilag finanszírozott képzésen tanuló (középiskola, gimnázium, felsőoktatási intézmény)
Lehetőség a folytatásra:
- Aki a képzésbe bekapcsolódva kedvet kap a számítógép még szélesebb körű használatához és szeretné az ismereteit még tovább bővíteni, annak lehetősége van újabb 35 órás képzésen teljesen ingyenesen részt venni. Ez a képzés már túlmutat az alapokon és az E-napló használatán. Érinti a szövegszerkesztés, böngészés, levelezés és még néhány nagyon hasznos és fontos informatikai terület áttekintését, növelve ezzel a hallgató munkaerő piaci értékét.
Ha bármilyen kérdése felmerülne, keresse őket bizalommal akár telefonon, akár e-mailben az alábbi elérhetőségeinken:
Érdeklődni: Win Investor Zrt. - 5000 Szolnok, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 56/413-086, +36/30-453-3428, Fax.: 56/413-087
Email.:oktatas@wininvestor.huWeb.: www.wininvestor.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Péntekig 9:00-18:00 h
JELENTKEZÉSI LAP kérhető az iskola titkárságán.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Szent Kinga Katolikus Tagóvodája (Kőtelek)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú végzettség,
• Diploma,
• Magyar állampolgárság; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Képesítést igazoló oklevél másolat; Europass önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthetőek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai vagy elektronikus úton.
Postai cím: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda, 5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24.
Emailcím: petrovaykataltisk@gmail.com

TANÉVNYITÓ

A tanévnyitó időpontja: 2016. augusztus 31. (szerda) 18,00 óra
Helye: Nagykörűi Római Katolikus Templom

A tanévnyitón való részvétel mindenki számára KÖTELEZŐ!
Megjelenés ünnepi öltözetben.

Az első tanítási nap:
2016. szeptember 1. 8,00 óra
1471587660.jpg1471587669.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS 2016/2017

A tankönyvosztás ideje:

2016. augusztus 22. (hétfő) 13-tól 17 óráig
2016. augusztus 23. (kedd) 8-12 óráig és 13-tól 17 óráig

Bővebb információ a Közérdekű információk-Tankönyv menüpontban
1471587414.jpg

ANYA-LÁNYA KLUB

A közeledő Anyák Napja alkalmából
2016. április 27-én (szerdán) 16 órakor megrendezésre kerül a következő
Anya-Lánya Klub, amelynek helyszíne a nagykörűi Művelődési Ház.

Program:
- közös sütés-főzés Margitka nénivel
- ajándékkészítés Sziráki Évával és Kiss Lajosnéval
- kötetlen beszélgetés

Minden kedves Nagymamát, Édesanyát és Lányaikat várjuk!
1461145707.jpg1461145723.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapítványi Bálja előtt nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2016. április 22. (péntek) 17.30 óra

Belépő: 500,- Ft

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1460974952.jpg

"NAGY VÁRHÁBORÚK" történelem verseny eredménye

I. helyezett: TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN csapat, Csapat tagjai: Gregor Szonja, Hajba Ferenc, Rácz Sándor

I. helyezett: LOSONCZY ISTVÁN csapat, Csapat tagjai: Balogh Ilka, Rüff József, Veres Ágnes

II. helyezett: SZONDI GYÖRGY csapat,Csapat tagjai: Gregor A. Laura, Molnár Péter, Pongrácz Benjámin

III. helyezett: JÁNOS ZSIGMOND csapat, Csapat tagjai: Bozóki Barbara, Dobó Delinke, Rüff Sándor

IV. helyezett: HABSBURG FERDINÁND csapat, Csapat tagjai: Balogh Krisztofer, Botos Zoltán,Rácz Márkó

V. helyezett: NYÁRI LŐRINC csapat,Csapat tagjai: Sipos Tamás, Túri Bence, Túri Panna

VI. helyezett: JURISICS MIKLÓS csapat, Csapat tagjai: Barát Adél, Czikó Bettina, Tőtös A. Klaudia

VII. helyezett: DOBÓ ISTVÁN csapat, Csapat tagjai: Békési Virág, Mozsár Veronika, Túró Bianka

Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt! Gratulálunk!

Táblásjáték "Hárompróba" iskolai verseny

A táblásjáték szakkör 3-5.osztályos korcsoportjában rendezett "Hárompróba" verseny első helyezettjei: Farkas Laura 3. osztályos tanuló, Marsi Boglárka 5. osztályos tanuló és Mozsár Péter 5. osztályos tanuló. A végső győztes Mozsár Péter lett.
Gratulálok a gyereknek!

Köszönöm a szakkörös gyerekek egész éves részvételét!

Sánta-Fatér Noémi tanárnéni
1460706530.jpg1460706545.jpg1460706584.jpg

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2016/17 TANÉVRE

… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2016. április 15. 14.00-17.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
• a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába a beiratkozás időpontja előtt kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. Ha a gyermek felvételt nyert más körzeten kívüli intézménybe, úgy, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni. Mivel az iskola igazgatójának értesítenie kell a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!
1459850386.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2016/17 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2016. május 02.- május 20-ig.

Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2016. június 20 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2016. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2016. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
Várjuk továbbá azoknak a 2,5 éves gyermekeknek a jelentkezését is, akik 2016. szeptember 01-től, 2017. február 28.-ig fokozatosan töltik be a 3. életévüket.

Nagykörű 2016. március 16. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
1459510435.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2016/17 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2016. április 20 - május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2017. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2016. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Kőtelek 2016. április.1 Győri Imréné
Tagintézményvezető
1459509594.jpg

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Kedves Szülők és Gyerekek!

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).
1458719035.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2016.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2016. április 23. 1900 óra
Helye: Általános Iskola, Nagykörű


Az Alapítványi Bál programja:
1900 órától Köszöntő
Az általános iskolások műsora
2000 órától Vacsora
Tombolahúzás
Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.500 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1458653163.jpg

TÖRTÉNELEM VERSENY 2016.

Kedves Gyerekek!
Tudtátok, hogy az idén emlékezünk az 450 évvel ezelőtti szigetvári csata hőseire? 1566-ban Zrínyi Miklós és katonái példát mutattak elszántságból és hősiességből. Ebből az alkalomból házi versenyre hívlak benneteket, amelynek témája

NAGY VÁRHÁBORÚK

Időpontja: 2016. április 14. 14:00 óra

Várjuk 3 fős csapatok jelentkezését.
Előzetes feladatok:
- készítsetek egy rajzot/plakátot valamelyik várról (Eger, Drégely, Temesvár, Szigetvár, Szolnok, Kőszeg), amit a versenyen be kell mutatnotok
- nézzetek utána, hol találták meg a hódító törökök szultánjának, Szulejmánnak a sírját, amely az elmúlt év nagy régészeti szenzációja volt.

Felkészülésre használjátok a kiadott tananyagot, a Képes Történelmi Atlaszt és az 5. és 6. osztályos tankönyvek ide illő leckéit.

Jó felkészülést, jó munkát kívánok:
Ági tanár néni
1458652838.jpg1458652858.jpg

"ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK" rajzverseny

Kedves iskolába induló Gyermekek!

Rajzversenyt hirdetek, melynek címe
ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK!

Szeretném, ha mindannyian beneveznétek a rajzversenyre és a rajzaitokat elhoznátok az iskolába a beiratkozás napján.

Jó munkát kívánok!

Zsóka tanító néni
1458652668.jpg1458652681.jpg1458652702.jpg

Szülői Munkaközösség értekezlete

Tisztelt SZMK tagok !

Szeretettel meghívjuk Önöket a Szülői Munkaközösség következő megbeszélésére, melynek

Időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 17:00 óra
Helye: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Nagykörű, biológia tanterem

Téma:
- Az alapítványi bállal kapcsolatos feladatok, teendők

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Nagyné Baráth Ágnes és Mári Noémi
1458652478.jpg

Szülői Munkaközösség értekezlete

Tisztelt SZMK tag !


Szeretettel meghívjuk a Szülői Munkaközösség következő megbeszélésére, melynek

Időpontja: 2016. január 27. (szerda) 1700 óra

Helye: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Nagykörű, biológia tanterem

Téma:
- A 2015/16-os tanév I. félévének értékelése
- A II. félév előttünk álló feladatainak megbeszélése
- Farsang, Alapítványi Bál

Megjelenésére feltétlenül számítunk!Nagyné Baráth Ágnes és Mári Noémi
1453199985.jpg

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

1450249918.jpg

Adventi vásár

A december 13-i adventi vásári forgatagban derekasan helytálltak gyerekeink. Nagyon jó hangulatban telt és köszönet a támogató adományozóknak. A vásár gyümölcseit, amint elkészültek meg fogjuk mutatni. Köszönet érte! Judit néni
1450249828.jpg

Tisztelt Szülők!

A november havi étkezési díj befizetésére december 14-én (hétfőn) 9:00 – 13:00 között, illetve december 15-én (kedden) 9:00 - 15:00 óráig van lehetőség.
1450249741.jpg

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2015. december 14-én 14 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!

Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

MEGHÍVÓ

2015. december 18 – án
18 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara

KARÁCSONYI KONCERTET
ad a Nagykörűi Római Katolikus Templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.
Gitáron közreműködik Dobó Dalma és Szabó László.
1450249293.jpg

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!
2015. december 4-én, pénteken 14:30 órakor az Országos Gyermekvédő Liga vezetője, elnöke, Matusek M. Zsuzsanna tart előadást az általános iskolában az internetezés veszélyeiről.
Mindenkit szeretettel várunk!
1449133947.jpg

Október 1. - A zene világnapja

1443713989.jpg

HULLADÉKGYŰJTÉS 2015

HULLADÉKGYŰJTÉS

ÁRAINK:
PET palack 14 Ft
Vas 30 Ft
Papír 14 Ft
Alumínium 250 Ft
Sárgaréz 600 Ft
Vörösréz (tiszta)800 Ft
Sörös doboz 170 Ft


Helyszín: NAGYKÖRŰ, Rákóczi út, az asztalosüzem udvara

Időpont:
2015. szept. 26. (szombat) 9.00-17.00
2015. szept. 27. (vasárnap) 9.00-14.00


Használt autógumikat és hűtőszekrényt nem veszünk át!
1442393695.jpg

TANÉVNYITÓ

2015. AUGUSZTUS 31. (hétfő) 17,30 óra
Tanévnyitó szentmise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben


A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2015. szeptember 01. (kedd) 8,00 óra
Iskolavezetés
1440350860.jpg1440350879.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS 2015/2016

A tankönyvosztás ideje:
2015. augusztus 26. (szerda)
9-től 12 óráig és 14-től 18 óráig
2015. augusztus 27. (csütörtök)
9-től 12 óráig és 14-től 18 óráig


Lőrinczné Sz. E. Judit, tk. felelős
1440350980.jpg1440350998.jpg

MEGHÍVÓ BÚCSÚI KONCERT

Szeretettel meghívjuk
a Petrovay György Katolikus
Általános Iskola énekkarának
2015. július 18-án (szombaton)
18:00 órakor
kezdődő Búcsúi koncertjére.

A műsor tartalma:
- egyházi dalok, spirituálék
- musical részletek
- ifjúsági énekek
- kórusművek, népszerű dallamok

Az énekeket, dalokat betanították és közreműködnek: Nagyné Baráth Ágnes igazgató és Surányi István zenetanár.

Helye: Római Katolikus Templom, Nagykörű

Mindenkit szeretettel várunk!

SZERZETESEK ÉVE

Ferenc pápa meghirdette és megnyitotta a megszentelt élet évét. Mi Magyarországon a közérthetőség kedvéért a mindennapi használatban és a kommunikációnkban szerzetesek évének nevezzük.
Az év során sokféle és sokrétű programmal szeretnék azt segíteni, hogy elmélyítsük és érthetőbbé tegyük a megszentelt élet, a szerzetesi életforma gazdagságát, szépségét és persze kihívásait.
A cél az, hogy a honlapon és a facebookon szereplő kisfilmeken, a blog lehetőségén keresztül érzékelhetővé és tapasztalhatóvá tegyük: VANNAK szerzetesek, ők is EMBEREK, MEGSZÓLÍTHATÓ EMBEREK, REFLEKTÁLÓ EMBEREK és KÉSZEK MEGOSZTANI az önmagukról, az élet kérdéseiről, és nem utolsó sorban az Istenről szerzett TAPASZTALATAIKAT!
2015. szeptember 18-19-én rendezik meg a SZERZETESEK TERE programot Budapesten a Március 15-e téren, melyre az ország bármely pontjáról várnak minden kollégát és tanítványt, minden érdeklődőt. Ezen az alkalmon szeretnénk meghívni mindenkit a szerzetesek egy napjába:
- részt venni tevékenységeinkben, imádságainkban;
- bekapcsolódni beszélgetésekbe, játékba, sportba;
- tájékozódni, ismerkedni mindazzal, hogy hogyan veszünk részt a társadalom életében és formálásában, miközben mi magunk is formálódunk a társadalomban élve;
- személyesen is találkozni azokkal, akikkel a blogon keresztül már valamilyen szinten kapcsolatba léptek.
Honlapcím (www.rendbenvagyunk.hu) és egy facebook cím (facebook.com/rendbenvagyunk).
1433174405.jpg1433174416.jpg1433174426.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

„ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé” /Böjte Csaba/

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

Immár huszadik alkalommal rendezte meg az iskolánk hagyományos alapítványi bálját 2015.április 18-án. Az elmúlt években társasági eseménnyé vált rendezvény mindig nagy kihívás a szervezőknek, hiszen a jól bevált szokások megtartása mellett törekedni kell valami új dolog bemutatására is.
Szerencsére a hagyományok nem csak az est kialakult menetében találhatók meg, hanem a szervezésben is és a segítők körében is. Sokan kötődnek iskolánkhoz, illetve Alapítványunkhoz támogatásuk, munkájuk kapcsán. Szeretnénk Őket név szerint is megemlíteni, ezzel is megköszönve, hogy lehetőségük szerint felajánlásaikkal segítették munkánkat.

Tombolatárgyat ajánlottak fel:

1. Lipták Péterné 1 db fényképezőgép
1 db ajándékcsomag
2. Nagy Szabolcs és családja 3 db x 2.000 Ft vásárlási utalvány
3. Szász József 1 festmény
4. Szabó Trafik, Nagykörű 2 db ajándékcsomag
5. Győri Imréné, Kőtelek 1 db ajándékcsomag
6. Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek 1 db ajándékcsomag
7. Kádár Violetta és párja 1 db ajándékcsomag
8. Surányi Jánosné 2 db ajándékcsomag
9. Diákönkormányzat 2 db ajándékcsomag
10. Minyák Lászlóné 3 db ajándékcsomag
11. Darázs Keverő Kft. 2 db ajándékcsomag
12. Túri család 4 db ajándékcsomag
13. Mozsár Péter 3 db ajándékcsomag
14. Bulyáki József 7 db ajándékcsomag
15. Évi Éva Szépség, Szolnok 7 db ajándékutalvány
16. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db ajándékcsomag
17. Bartos Tibor 1 db ajándékcsomag
18. András István 4 db ajándékcsomag
19. Büfés Györgyike 1 db ajándékcsomag
20. G. Nagy István 1 db ajándékcsomag
21. Galsi Zoltán 4 db ajándékcsomag
22. Kónya és Társa Bt. 4 db ajándékcsomag
23. Csataszög Községi Önkormányzat 10 db könyv
24. Lőrinczné Judit, Művészeti Iskola 1 minikönyvtár ajándékcsomag
25. 4/a osztály 1 db ajándékcsomag
26. 1. osztály 1 db ajándékcsomag
27. Grósz Tamás 1 ü darált csemege paprika
28. Kovács Géza 4 db olajos hal ajándékcsomag
29. 7. osztály 1 db ajándékcsomag
30. Molnár Katalin 1 db ajándékcsomag
31. Kertész Jánosné 1 db ajándékcsomag
32. Ökonatúra Kft. 4 db ajándékcsomag
33. Kovács Gézáné 1 db ajándékcsomag
34. Vékonyné Házi Eszter 4 db ajándékcsomag
35. Kiss Lajosné 3 db Körü Kincse ajándékcsomag
36. Molnár Zoltán 2 db ajándékcsomag
37. Hunyadfalva Községi Önkormányzat 4 ü bor
38. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 1 db ajándékcsomag
39. Munkácsiné Berényi Edit 1 db ajándékcsomag
40. Bozókiné Molnár Etelka 4 db ajándékcsomag
41. Bozóki Barbara 2 db ajándékcsomag
42. Bozóki Boglárka 2 db ajándékcsomag
43. Nagy Kitti 2 db ajándékcsomag
44. Miheller Műhely Tiszakécske 2 db ajándékcsomag
45. Bozóki Erzsébet 1 db ajándékcsomag
46. Nagykörű TÜZÉP 4 db ajándékcsomag
47. Molnár Krisztina 3.000 Ft értékű ajándékcsomag
48. Tóth Kornél 1 db Rubik kocka
49. Szász Judit 3 db ajándékcsomag
50. Varga György 6 db sajt
51. Volosinovszki Mihály 1 db ajándékcsomag
52. Volo-Systems Kft. 1 db ajándékcsomag
53. Hajba Gábor, Hunyadfalva 1 db ajándékcsomag
54. Rácz László 1 db fejhallgató
55. Névtelen 4 db ajándékcsomag
56. Mester Bálint 2 db sajtos ajándékcsomag
57. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 2 db ajándékcsomag
58. Openhouse – Debreczeni Lászlóné Kata 6 db ajándékcsomag
59. TÉBA Tüzép – Szőllősi Zoltán 1 db 10.000 Ft ért.utalvány
1 db ajándékcsomag
60. TÉBA Tüzép – Szőllősi Norbert 5 db fürdőszobai kiegészítő


Többen pénzbeni és a vacsora elkészítéséhez felhasznált természetbeni adományaikkal támogatták alapítványunkat.
1. Haladás Zrt, Surányi János 50.000 Ft
2. Sós Erika és Nagy Gábor Dekoráció biztosítása
3. Névtelen 5.000 Ft
4. Dr. Veres Nándor és Dr. Varga Judit 20.000 Ft
5. Réz-Mezei család 20.000 Ft
6. Szabó-Török Enikő 11.000 Ft
7. Bozókiné Molnár Etelka torta, dekoráció
8. Marsi Istvánné vacsora, kenyér
9. Bulyáki József pálinka a vacsorához
10. Téba Tüzép 100.000 Ft
11. TUTI ABC ásványvíz
12. Pékség 10 kg pogácsa
13. Községi Önkormányzat, Csataszög a vacsora terítéke

Pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat:
1. Szabó Margit, Csataszög 1500,- Ft
2. Balázs József, Nagykörű 2000,- Ft
3. Pádár Mihályné, Nagykörű 1000,- Ft
4. Molnár Viola Hajnal, Nagykörű 2000,- Ft
5. Túri Tibor, Nagykörű 500,- Ft
6. Récsányi Erika, Nagykörű 500,- Ft
7. Körmendiné Tóth Éva, Hunyadfalva 500,- Ft
8. Szőllősi Attila, Hunyadfalva 500,- Ft
9. Fodor Endréné, Hunyadfalva 1000,- Ft
10. Molnár Imréné, Hunyadfalva 500,- Ft
11. Romcsek Mátyásné, Hunyadfalva 1000,- Ft
12. Vékony Józsefné, Hunyadfalva 1000,- Ft
13. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1000,- Ft
14. KissIstvánné, Hunyadfalva 500,- Ft

Külön köszönetet szeretnék mondani továbbá a vacsora elkészítéséért Pizza-Verzió Kft. dolgozóinak és Marsi Istvánnénak.
A büfé üzemeltetéséért szintén Marsi Istvánnénak , valamint a ruhatárban dolgozóknak: Pádár Mihálynénak és Nagy Emilnének.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik értékes segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket. Köszönöm közreműködését az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek, szülőknek, kollégáimnak az iskola dolgozóinak, a műsorban szereplő tanulóinknak és mindenkinek, akit esetleg kifelejtettem ebből a terjedelmes felsorolásból.

Köszönjük támogató közreműködésüket!

Nagyné Baráth Ágnes
Kádár Violetta
Surányi István
1432281085.jpg

Az Ön gyermekének van már személyazonosító igazolványa?

Tudta-e hogy a személyazonosító igazolvány…
- ingyenesen igényelhető 14 éven alatti gyermek számára?
- kiállítását minden Magyarországon élő magyar állampolgár köteles igényelni, ha nem rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel?
- iskolai beiratkozások alkalmával szükséges lehet?
- utazásra is feljogosít Európa számos országába?

Bővebb információ: www.kekkh.gov.hu/szig/14evalatt

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2015. április 17. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

ISKOLAI BEIRATKOZÁS!

PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

"… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …"

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha hatodik életévét abban az évben december 31-ig tölti be. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiskolázási tájékoztató szülői értekezlet:
2015. április 10. (péntek) 15 óra, általános iskola

Beiratkozás helye és ideje:

Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2015. április 16. 15.00-18.00 óráig

2015. április 17. 8.00-16.00 óráig


A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába, akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető
Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). A kijelölt iskola, ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Ha a szülő gyermeke tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatban, a jogszabályban előírt kötelességének nem tesz eleget, a körjegyző elrendelheti a tankötelesség teljesítését.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába beiratkozás időpontja kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. A döntésről a kötelező beíratást követően, az iskola írásban értesíti a szülőket. Ha a gyermek felvételt nyert, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!


1428070393.jpg

MEGHÍVÓ!


2015. ÁPRILIS 10-ÉN 15 órától

Szeretettel várjuk,
a leendő első osztályos tanulók szüleit, beiskolázási tájékoztató szülői értekezletünkre.

Helyszín:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola

1428069871.jpg

Nyílt napi MEGHÍVÓ!

2015. ÁPRILIS 13-ÁN
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket nyílt napunkra, ahol leendő első osztályos tanító
Mári Noémi óráit nézhetik meg.

8.55-9.40 Matematika 4.a
9.50-10.35 Magyar 4.a

1428069316.jpg

Sulikóstoló óvodásoknak!

Kedves leendő első osztályos tanulók!

Szeretettel meghívunk benneteket az iskolánkba egy kukucskálásra!
Ideje: 2015.04.21.

Program:
9.20-tól Iskola megtekintése, leendő tanterem bemutatása, "játék a termünkben".
9.50-től Interaktív óra az első osztályosokkal.

Foglalkozást vezeti:
Balogné Kollár Judit
Fehér Beatrix
1428068862.jpg

Tavaszi szünet!

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. április 1-e, szerda. Ezen a napon napközi már nincs, a gyerekek a tanítási órák után mennek haza.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2015. április 8-a, szerda.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden családnak!
1427873851.jpg

JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT

KEDVES SZÜLŐK!

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR
A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

Program:

Közös imádkozás.
A hét folyamán feldolgozott „A HÁROM FA LEGENDÁJA” című történet kapcsán készített kreatív munkák kihelyezése.
A történethez kapcsolódva három fa elültetése.
Galsi János plébános úr megáldja a fáinkat.
Barkaszentelés.
Az óvodások műsora.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Az óvoda dolgozói

SÜTEMÉNYVERSENY AZ ALAPÍTVÁNYI BÁLON

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2015. április 18-án
ismét meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2015. április 18. 19 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
19 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
20 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.500 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Óvodai beiratkozás a Szent Kinga Katolikus Óvodába

Óvodai beiratkozás a 2015/16. nevelési évre

Beíratás időpontja: 2015. április 20- április 30-ig.
Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek Zrínyi u. 10-12.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről június 19 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény értelmében.
Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2016. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

Kőtelek, 2015. március 12.


Győri Imréné Tagintézményvezető

Óvodai beiratkozás a Cseresznyevirág Katolikus Óvodába

Óvodai beiratkozás a 2015/16. nevelési évre

Beíratás időpontja: 2015. április 20- április 30-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről június 19 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény értelmében.
Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2016. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

Nagykörű, 2015. március 12.


G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Tagintézményvezető

Farsang


Időpont: 2015. FEBRUÁR 13. 13:00
Helyszín: Petrovay György Katolikus Általános Iskola tornaterme, Nagykörű
Programjaink:
- EGYÉNI JELMEZESEK FELVONULÁSA
- OSZTÁLYOK FARSANGI MŰSORA
- TÁNCHÁZ
- TOMBOLAHÚZÁS
- FARSANGI DISCO

Belépő a farsangra:
Diák: 100 Ft, Felnőtt: 300 Ft
Discoba:
Diák: 100 Ft, Külsős: 300 Ft

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, testvéreket, rokonokat!
1422975217.jpg

Lelkinap a Petrovayban

2014. december 12-én nagy izgalommal figyeltük az eget, vajon lesz-e eső? Az intézményünkben már hagyományos adventi lelki nap tervezésekor beiktattunk egy fél órás udvari szünetet is. A Gondviselés ajándékaként éltük meg, hogy a 8 órakor a tornateremben kezdődő szentmise alatt besütött a nap. Éreztük, hogy Isten áldását nem hiába kértük munkánkra. Ebben az évben Kazincbarcikáról a szaléziaktól érkeztek hozzánk vendégek: iskolánk volt diákja Márkus Zoltán atya, a vietnami származású Hung Domonkos atya és Kővári László a Don Bosco iskola igazgatója. A szentmisén koncelebrált Galsi János plébános atya is." - kezdődött Zsigmond Marianna hittan tanárnő beszámolója.

„Úgynevezett "magyarázós” mise volt, azaz tudatosította bennünk Zoli atya, mit miért teszünk, mondunk. Ezt követően reggeliztek a gyerekek, majd a felsősök két teremben beszélgettek és énekeltek vendégeinkkel. A leginkább az a rövid kisfilm ragadta meg őket, ahol a kisfiú nem az ajándékot várta, hanem azt, hogy ő ajándékozhasson karácsonykor. Nagy örömmel fogadták a vietnami nyelvű énekeket is. Ezalatt az alsósok négy feladatot oldottak meg. Egy karácsonyi totót, memória kártyát és karácsonyi díszeket készítettek, valamint ügyességi próbaként célba dobtak.

A plébánosunk pedig az énekterembe várta őket, ahol liturgikus ruhákkal, eszközökkel ismerkedhettek és énekelhettek. Egy óra után csere volt, az alsósok mentek a szaléziakhoz, a felsősök pedig saját termeikben oldottak meg feladatokat. Plakátot, verset készítettek és totót töltöttek ki. Ők is jártak a plébános atyánál.

Úgy éreztem, és a gyerek visszajelzése alapján ez csak megerősödött bennem, hogy élvezték a nap minden percét, örömmel és lelkesen vettek részt a feladatokban. Ebéd után udvari szünet volt, ahol langyos szellő fújdogált, ahogy Illés próféta, úgy mi is Isten simogatását éreztük benne. A nap az alsósoknak mesével, a felsősöknek pedig vietnami beszámolóval folytatódott. Olyan lelkesen énekeltek, hogy alig bírták abbahagyni. Jó volt látni a sokszor lázadó és elégedetlenkedő kiskamaszok arcát, ahogyan belefeledkeztek az éneklésbe. Bízunk benne, hogy magukkal viszik az ének egy sorát, miszerint „nem lesz egyedül a szívem többé…”.

A nap végén még egyszer összegyűltünk elköszönni egymástól. Remélhetőleg a búcsú csak rövid időre szólt. Várjuk vissza őket! Köszönöm a nevelőtestület minden tagjának a munkáját és erőfeszítését, plébános atyának a jelenlétét a sok teendője ellenére, és természetesen a vendégeink mosolyát, optimizmusát." - fejeződött be az írás.

/Zsigmond Marianna/

Tisztelt Szülők!

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
1418631959.jpg

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

1418631238.jpg

MEGHÍVÓ

2014. december 19 – én
17 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a nagykörűi római katolikus templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2014. december 15-én 15 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!

Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

MEGHÍVÓ

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önt és lányát
2014. december 11-én, csütörtökön 16 órakor
a Művelődési Házba a soron következő anya-lánya klubbunkba.

A Karácsonyra való készülődés jegyében ajándéktárgyakat, finom falatokat készítünk.

Vendégünk lesz Gulyás Éva, a Humán Szolgáltató Központ munkatársa.

Szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők

Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszba

Iskolánk és további három, az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő köznevelési intézmény vehet részt a Fővárosi Nagycirkusz Adventi előadásán november 28-án.
Intézményünkből 50 hátrányos helyzetű gyermek és kísérő tanár látogathatja meg térítésmentesen az előadást a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. nagylelkű felajánlása alapján.
Köszönjük a lehetőséget, hogy segítettek a tanulóinkat egy maradandó élményhez juttatni!

EGÉSZSÉGNAP

Szeretettel meghívjuk Nagykörűbe, a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Egészségnapjára,
melyet 2014. október 11-én, szombaton
10 órától rendezünk meg a Piactéren.

Program ízelítő:
 zöldség-gyümölcs bemutató osztályonként
 kalácssütés
 ősztündér készítés
 miért jó a helyi termék-vetélkedő
 biciklis bemutató és kerékpáros ügyességi verseny a Gördögök jóvoltából
 táncház
 tök árverés
1412326565.jpg

NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY

Iskolánk 2014. október 1-én /szerdán/ 14:00 órai kezdettel népdaléneklő versennyel köszönti a ZENE VILÁGNAPJÁT.

Helye: Ének-zene terem

A bemutatóra azok jelentkezzenek, akik egy-két népdalt szépen el tudnak énekelni. A felkészüléshez kérjétek az alsós tanár nénik és szaktanárotok segítségét!

Erre a napra hívjátok meg szüleiteket, ismerőseiteket.
Az ünnepségre ünnepi öltözetben jelenjetek meg!

Jó felkészülést, sikeres szereplést kívánunk!
Surányi István Nagyné Baráth Ágnes

TANÉVNYITÓ

2014. AUGUSZTUS 31. (vasárnap) 15,00 óra
Tanévnyitó Szent Mise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben

A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2014. szeptember 01. (hétfő) 8,00 óra
Iskolavezetés

TANKÖNYVOSZTÁS 2014/2015

Szülői tájékoztató
Tankönyvellátás 2014/15

A tankönyvellátás rendje, az előző évhez hasonlóan alakul.

A tankönyvek árát tartalmazó csekket, augusztus folyamán a KELLO juttatja el Önökhöz.
A tankönyveket a tankönyvosztás két napján kaphatják meg azok a tanulók, akik a befizetést igazoló csekket leadják a tankönyvfelelősnek. Ezért kérem, hogy a csekk eredeti példányát feltétlenül őrizzék meg.

Azon tanulók jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, akik a normatív támogatás iránti igényüket igénylőlapon benyújtották az iskolában.

A tankönyveket, a jogosultságot igazoló okirat leadása után kaphatják meg a tanulók. A jogosultság akkor teljesül, ha az igazolás 2014. október 1-én még érvényes.

Akik a nyár folyamán megkapják a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, vagy más okból jogosultak lesznek az ingyenes tankönyvellátásra, de csekket kaptak, kérem, ne fizessék be azt.

Ingyenes tankönyv jogosultságához szükséges igazolások

1. a tartós beteg gyermek: szakorvos által kiállított igazolás, mely 2014. október 1-jén is érvényes
2. Sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény
3. 3 vagy több gyermekes család gyermeke: a Magyar Államkincstártól igényelt családi pótlék igazolás, melyen minden gyermek nevét és születési dátumát fel kell tüntetni, ill. ha van olyan testvér, melynek tankötelezettsége megszűnt, a gyermek csak akkor számítható be, ha nappali tagozaton továbbtanul – erről iskolalátogatási igazolást kell kérni. Az igazoláson egyértelműnek kell lennie, hogy 2014. október 1-jén is jogosult a családi pótlékra. Az igazolás dátuma nem lehet korábbi augusztusinál.
4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek: gyermekvédelmi kedvezmény határozat fénymásolatának leadásával, mely határozat egyértelműen igazolja, hogy 2014. október 1-jén a gyermek még jogosult a kedvezményre.

A fent felsorolt igazolásokon kívül mást elfogadni nem tudunk.


A tankönyvosztás ideje Nagykörűben:
2014. augusztus 21. (csütörtök)
9-től 14 óráig
2014. augusztus 22. (péntek)
11-től 17 óráig

Lőrinczné Sz. E. Judit
tankönyvfelelős

Meghirdetett állások az intézményben

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.) pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre a következő munkakörök betöltésére:
- 1 fő matematika és kémia szakos tanár,
- 1 fő informatika és/vagy technika szakos tanár,
- 1 fő testnevelés - biológia vagy testnevelés bármely szakos tanár,
- 1 fő részmunkaidős TANAK-os gyógypedagógus.

A jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes, illetve részmunkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és tagintézményei (Nagykörű, illetve Kőtelek)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú végzettség,
• Diploma,
• Magyar állampolgárság; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Képesítést igazoló oklevél másolat; Europass önéletrajz; Nyilatkozat személyes adatainak kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakörök előreláthatólag 2014. szeptember 1-től tölthetők be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai vagy elektronikus úton.
Postai cím: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda, 5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24.
Emailcím: petrovaykataltisk@gmail.com

NYÁRI ÜGYELET

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Petrovay György Katolikus Általános Iskola (Nagykörű) a nyári szünidő idején az alábbiak szerint tart ügyeletet:
MINDEN HÉTFŐN 8-12 óráig

A tankönyvosztás, valamint a javítóvizsgák időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

Igazgatóság

KÖSZÖNŐLEVÉL

Egri Főegyházmegyei Karitász Nagykörűi Csoportja
részére


Az Petrovay György Katolikus Általános Iskola vezetősége és a gyerekek nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a sok-sok finom palacsintáért, amit a Karitász Nagykörűi Csoportja az iskolai gyermeknapi rendezvényére készített.

Nagy örömet szereztek ezzel a gyerekeknek!

Köszönjük!

MŰVÉSZETI VIZSGÁK

MŰVÉSZETI VIZSGÁK
2014.

Iskolánk második félévi művészeti vizsgái a következő időpontokban lesznek:

1. Zene
2014. május 30. 12:00 órakor
Helyszín: általános iskola, Ének-zene terem

2. Képzőművészet:
alsótagozat: 2014. május 30. 14:00 órakor
felsőtagozat: 2014. május 30. 15:30 órakor
Helyszín: általános iskola

3. Néptánc:
2014. június 2. 14:00 órakor
Helyszín: Művelődési Ház

SZÜLŐI FÓRUM MEGHÍVÓ

Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel meghívjuk
Önöket és gyermekeiket
2014. május 15-én, csütörtökön
16 órakor a Művelődési Házban
megrendezendő szülői fórumunkra.

Előadást tart Volter Ildikó r.őrnagy a Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának képviselője
„ AZ INTERNETEZÉS VESZÉLYEI” címmel.

A résztvevőknek gyümölcstállal kedveskedünk, illetve a megjelenők között egy CD-s magnót sorsolunk ki.

Szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők
1399618547.jpg

Egészségnap beszámoló - Időpont: 2014. április 4.

Délután kezdődött a rendezvény. A gyerekeknek nem volt kötelező a részvétel, de ennek ellenére sokan itt maradtak. Több helyszínen folytak a programok. Lehetőség volt foci-, kosárlabda mérkőzésen részt venni. Itt sokan indultak, főleg a fiúk jelentkeztek ezekre, de voltak bátor lányok is, akik megmutatták sporttudásukat. Minden évfolyamból voltak résztvevők. Jó volt, látni, hogy ennyi gyereket meg lehetett mozgatni, látszott rajtuk a lelkesedés, örültek, hogy végre mozoghattak, és tudjuk, hogy az egészséges élethez elengedhetetlen a sportolás.

Volt még a rendezvényen „Iskolakerülő” futóverseny, melyre szintén sokan jelentkeztek. Itt leginkább az alsó évfolyamokból vettek részt a tanulók. A feladat az volt, hogy ki mennyi idő alatt futja körbe az iskolát.

Az egyik helyszínen a falu orvosa, Dr. Joó Péter beszélt az egészséges életről, a megfelelő fogápolásról. Hozott szemléltető eszközöket a gyerekeknek. Az egyik ilyen, a részeg szemüveg volt, a gyerekek felvehették, és megtapasztalhatták, hogy mennyire elveszíti az ember az egyensúlyát, ha alkoholt fogyaszt. Megmérhették a gyerekek a súlyukat, vérnyomásukat illetve hogy hány centiméteresek.

Egy másik helyszínen az egészséges táplálkozásról tölthettek ki egy tesztet, illetve egy nagy tablót készítettek az egészségről. Rajzoltak, nyírtak, ragasztottak, főleg a kicsik vettek részt ebben a feladatban. Aki ügyesen kitöltötte a tesztet, kapott egy almát.

Volt még egy helyszín, ahol játszósarkot rendeztünk be nekik. Különféle társasjátékokkal, ügyességi játékokkal játszhattak a gyerekek.

Összességében jól sikerült ez a délután. Kicsik, nagyok együtt mozogtak, okosodtak arról, hogyan éljünk egészségesen, hiszen ennek a tudása, és betartása már gyerekkorban elengedhetetlen.

Nagykörű, 2014. április 8.

Készítette: Fatér Noémi
1399371352.jpg

GÁLA

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 2014. május 9-én,(pénteken) 16 órakor rendezi hagyományos iskolai GÁLÁJÁT, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvényre támogatójegy: 200 Ft
Belépő:
- 400 Ft/fő /14 éves kor felett/
- 100 Ft/fő / 3-14 éves korig/
/Elővételben vásárolható: Törőcsik Katalin és Kiss Krisztina Szülői Munkaközösségi tagoknál/

Tombola: 100 Ft/db
/Elővételben vásárolható: Váradiné Szöllősi Éva és Mágáné Rácz Ágnes Szülői Munkaközösségi tagoknál/
Tombola-felajánlásukat az iskola titkárságnál adhatják le.

Büfé a műsor szünetében a helyszínen lesz.

Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel várunk!


Az iskola tanulói, tanárai, a Kőtelki Iskoláért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség.
1399368819.jpg

Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 15-e, kedd. Ezen a napon napközi már nincs, a gyerekek a tanítási órák után mennek haza.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2014. április 23-a, szerda.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden családnak!
1397033138.jpg

Iskolai beiratkozás

"… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …"


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha hatodik életévét abban az évben december 31-ig tölti be. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.
Beiskolázási tájékoztató szülői értekezlet:
2014. április 9. (szerda) 15.30 óra, általános iskola

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2014. április 28. 15.00-17.00 óráig
Pótbeiratkozás:
2014. április 29. 8.00-16.00 óráig
2014. április 30. 8.00-16.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető
Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). A kijelölt iskola, ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Ha a szülő gyermeke tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatban, a jogszabályban előírt kötelességének nem tesz eleget, a körjegyző elrendelheti a tankötelesség teljesítését.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába beiratkozás időpontja kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. A döntésről a kötelező beíratást követően, az iskola írásban értesíti a szülőket. Ha a gyermek felvételt nyert, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!

Logó készítő verseny és Lelki nap

1396507813.jpg1396507826.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL

"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé" /Böjte Csaba/

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2014.

Immár tizenkilencedik alkalommal rendezte meg az iskolánk hagyományos alapítványi bálját 2014. február 22-én. Az elmúlt években társasági eseménnyé vált rendezvény mindig nagy kihívás a szervezőknek, hiszen a jól bevált szokások megtartása mellett törekedni kell valami új dolog bemutatására is.
Szerencsére a hagyományok nem csak az est kialakult menetében találhatók meg, hanem a szervezésben is és a segítők körében is. Sokan kötődnek iskolánkhoz, illetve Alapítványunkhoz támogatásuk, munkájuk kapcsán. Szeretnénk Őket név szerint is megemlíteni, ezzel is megköszönve, hogy lehetőségük szerint felajánlásaikkal segítették munkánkat.

Tombolatárgyat ajánlottak fel:

1. Nagykörűi Vadásztársaság 1 pohárkészlet
2. 8. osztály kerámia sütőtál
1 fürdőszobai készlet
1 virág kaspó
3. Surányi János 1 ajándékcsomag
4. Szász József 1 festmény
5. Nagy Szabolcs és családja 3 db 2.000 Ft-os vásárlási utalvány
6. Molnár Péter 1 falióra
1 pohárkészlet
7. Molnár Viktor 1 üvegtároló
1 pohárkészlet
8. Szalézi Kft. – Márkus Zoltán 5 db táska
9. Galsi Zoltán 1 ajándékcsomag
1 ü bor
1 ü pezsgő
1 ü Unicum
10. 3/b osztály 2 db ajándéktárgy
11. 5. osztály 1 ü bor
12. 7. osztály 1 ü cherry
13. Czikkely Zoltán 1 római sütőtál
14. Művelődési Ház, Nagykörű 1 könyv ajándékcsomag
15. Szabó Trafik, Nagykörű 1 Fütyülős ajándékcsomag
1 Unicum-os ajándékcsomag
16. Molnár Sándor és Molnár Katalin 1 ajándékcsomag
17. Bulyáki József 7 Bulyáki Pálinka-s ajándékcsomag
18. 1. osztály 1 ajándékcsomag
19. Munkácsiné Berényi Edit, Kőtelek 1 ajándékcsomag
20. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti 1 ajándékcsomag
Takarékszövetkezet
21. 2. osztály 1 ajándékcsomag
22. Fodor Endréné, Hunyadfalva 1 teakészlet
23. Hunyadfalva Községi Önkormányzat 1 nő ajándékcsomag
1 férfi ajándékcsomag
2 gyümölcskosár
24. Vékonyné Házi Eszter, Hunyadfalva 6 ajándékcsomag
25. 3/a osztály 1 ajándékcsomag
26. Minyák Lászlóné 1 ajándékcsomag
27. Diákönkormányzat 1 torta
28. Rácz László 1 szendvicssütő
29. Túri család 2 láda alma
1 ajándékcsomag
30. Kónya és Társa Bt. 5 ajándékcsomag
31. Kiss Lajosné 1 ü pezsgő
1 ajándékcsomag
32. Szigligeti Színház, Szolnok 5 ajándékcsomag
33. Hungleríz 10 ü gyümölcsdesszert
34. Községi Önkormányzat, Csataszög 4 ü pezsgő
35. Bozókiné Molnár Etelka 2 ajándékcsomag
36. Bozóki Boglárka 2 ajándékcsomag
37. Nagy Kitti 1 ajándékcsomag
38. Bozóki László 1ü pezsgő
39. Pető Rózsa 1 festmény
40. Ruházati Bolt, Nagykörű 3 Nagykörű-s ajándékcsomag
41. Kádár Violetta 5 könyv
42. Molnár Krisztina 1 ajándékcsomag
43. Nagykörű TÜZÉP 5 ajándékcsomag
44. Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nagykörű 2 lego
45. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1 ajándékcsomag
46. Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek 1 fűszertartó készlet
47. Lovász Tibor, Kőtelek 1 ajándékcsomag
48. Békarokka Kft., Nagykörű 3 db 5 l-es 100%-os almalé
49. UNIX autóalkatrészek 1 UNIX ajándékcsomag
50. Kovács Géza 2 olajos hal
1 ajándékcsomag
51. Molnár Zoltán, Nagykörű 1 torta

Többen pénzbeni és a vacsora elkészítéséhez felhasznált természetbeni adományaikkal támogatták alapítványunkat.
1. Darázs István 1 malac
2. Haladás Zrt. 50.000 Ft
3. Dr. Veres Nándor 30 kg marhahús
4. Nagy Gábor, Marsi István malacvágás
5. Bulyáki József pálinka
6. Lipták Péter bor
7. Bozókiné Molnár Etelka, Csataszög szervezés, ruhakészítés
8. Marsi Istvánné szervezés, vacsora
alapanyagai, vacsora készítés,
8. Dr. Joó Péter és családja 30.000 Ft
9. TUTI ABC 12 karton ásványvíz
20 l rostos üdítő
10. Pékség kenyér, pogácsa
11. Luzsi József 5.000 Ft
12. Községi Önkormányzat, Csataszög a vacsora terítéke

Süteményt sütöttek:

1. Minyák Lászlóné – „Legjobb” sütemény díja
2. Tóth Annamária
3. Majzik Attila
4. Molnár Zoltánné
5. Pádár Mihályné – „Legszebb” sütemény díja
6. Nagy Emilné
7. Szabó Istvánné – „Legfinomabb” sütemény díja
8. Mester Erika

Pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat:
1. Molnár Zoltán és családja, Csataszög 5000,- Ft
2. Nagy Szabolcs és családja, Nagykörű 2000,- Ft
3. Szabó Istvánné, Nagykörű 3 db 500,- Ft
4. Molnár Imréné, Hunyadfalva 500,- Ft
5. Vékony Józsefné, Hunyadfalva 1.000,- Ft
6. Kiss Istvánné, Hunyadfalva 500,- Ft
7. Miheller Istvánné, Hunyadfalva 500,- Ft
8. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1.000,- Ft
9. Bohács László, Hunyadfalva 500,- Ft
10. Vékonyné Házi Eszter, Hunyadfalva 2.000,- Ft

Külön köszönetet szeretnék mondani továbbá a vacsora elkészítéséért Pizza-Verzió Kft. dolgozóinak és Marsi Istvánnénak.
A büfé üzemeltetéséért szintén Marsi Istvánnénak , valamint a ruhatárban dolgozóknak: Szabó Istvánnénak, Pádár Mihálynénak és Nagy Emilnének.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik értékes segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket. Köszönöm közreműködését az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek, szülőknek, kollégáimnak az iskola dolgozóinak, a műsorban szereplő tanulóinknak és mindenkinek, akit esetleg kifelejtettem ebből a terjedelmes felsorolásból.

Összegezve a bál bevételeit és a befolyt támogatásokat nettó 421.325 Ft bevétellel zártunk, amely az alapítvány számláját gyarapítja. Úgy gondolom, érdemes volt dolgoznunk érte, hiszen iskolánk tanulóinak tevékenységét tudjuk támogatni, színesebbé tenni ebben a tanévben is.

Köszönjük támogató közreműködésüket!
Nagyné Baráth Ágnes
Kádár Violetta
Surányi István

SZENT KINGA ÜNNEPE

MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk a Szülőket védőszentünk Szent Kinga ünnepére
Időpont: 2014. március 05. de: 9.30

Program:

9.30: Csendes percek a csoportokban.

10.00-tól:
- Közös ima
- Ünnepi műsor a Szent Kinga fal előtt
- Megemlékezést tart Galsi János plébános úr
- Hamvazó szerdai szertartás
- Közös kézműves tevékenységek, kapcsolódva a Szent Kinga ünnephez.


Mindenkit szeretettel várunk!


Az óvoda dolgozói
és a gyerekek
1393943693.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2014. február 21. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Alapítványi Bál - Sütemény verseny

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2014. február 22-én
meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2014. február 22. 18 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
18 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
20 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.000 Ft/fő egységáron, a helyszínen 2.500 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI és Óvoda által rendezett karácsonyi ünnepségre a nagykörűi római katolikus templomba december 21-re:
11:00 Karácsonyi szentmise és Betlehemes
17:00 Karácsonyi koncert
1387466769.jpg

MEGHÍVÓ


Szeretettel meghívjuk Önöket a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészetiskola

Adventi Gálaműsorára

2013. december 16-án 14 órai kezdettel.

• A gálaműsor alkalmával megtekinthetők a Művészeti Iskola képzőművészeti szakának alkotásai.

• Bemutatkozik a Bóbita bábcsoport

• Fellépnek a néptánc szak diákjai az óvodás korosztálytól kezdődően.

Műsoruk címe: Menjünk mi is Betlehembe !

Áldott Ünnepeket kívánnak a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

TANÉVNYITÓ

2013. SZEPTEMBER 01. (vasárnap) 15,00 óra
Tanévnyitó Szent Mise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben

A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2013. szeptember 02. (hétfő) 8,00 óra

TANKÖNYVOSZTÁS

FELHÍVÁS!

A tankönyvosztás ideje:
2013. aug. 23. és 2013. aug. 26.
Mindkettő nap 9-12 óráig és
14-től 17 óráig

A tankönyveket az alábbi dokumentumok bemutatásával tudjuk kiadni:
Fizetős diákok esetén: csak a befizetett csekk,
Ingyenes diákok esetén: a kedvezményről szóló érvényes igazolás ellenében tudunk tankönyvet kiadni!

Csak azokat az igazolásokat fogadhatjuk el, melyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is! Az igazolásokat vagy másolataikat az iskolában kell hagyniuk.
Igazolás nélkül az ingyenes könyveket nem tudjuk biztosítani!

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő érvényes okiratok bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény); a nagyobb testvér részéről /aki nem a mi iskolánkba jár/ iskolalátogatási igazolás kell!
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
- sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Lőrinczné Sz. E. Judit
tankönyvfelelős

Iskolakezdési utalvánnyal is kifizethetők a tankönyvek!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) több kafetéria-szolgáltatóval is megállapodást kötött annak érdekében, hogy a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvány is felhasználható legyen a tankönyvek kifizetésére. A KELLO által minden iskolás gyermek nevére kipostázott díjbekérőt 2013. augusztus 1-jétől a kijelölt postahivatalokban, valamint a kialakításra kerülő KELLO-pontokon Iskolai Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal, Posta Paletta Iskola utalvánnyal, Edenred Ticket Service beiskolázási utalvánnyal, illetve Puebla beiskolázási utalvánnyal is ki lehet majd egyenlíteni. A KELLO-pontokon pedig az OTP Cafeteria kártyát is elfogadják majd. A befizetési határidő július 31-ről augusztus 15-re módosult.

Rengeteg család számára jelent majd könnyebbséget, hogy országszerte összesen 27 ponton a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvánnyal is lehetőség lesz kifizetni a tankönyvek árát. Szinte az összes hazai kafetéria-szolgáltató: az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft., a Sodexo, a Posta Paletta, a Puebla, az Edenred utalványai valamint az OTP Cafeteria kártya – ez utóbbi postahivatalokban nem, kizárólag a KELLO-pontokon - felhasználható tankönyvvásárlásra.

A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodásnak köszönhetően megyeszékhelyenként egy-egy, míg Budapesten két kijelölt postahivatalban lesz lehetőség az utalványos fizetésre. Postai befizetés esetén nagyon fontos, hogy a korábban, levélben kapott fehércsekk mellett a mellékelt díjbekérőt is magukkal vigyék az érintett szülők. Másrészt a Könyvtárellátó augusztus 1-jéig országszerte 7 helyen - Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Zalaegerszegen - úgynevezett KELLO-pontokat alakít ki, ahol a csekk befizetése mellett általános személyes ügyintézésre is lehetőség lesz. A kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban a tankönyvekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre, hiányzó díjbekérő pótlására, a Könyvtárellátó webshopjában rendelt könyvek, taneszközök átvételére és általános tájékozódásra nyílik majd mód.

A tankönyvek árának befizetési határideje augusztus 15. Azonban a határidő lejárta után is lehetőség van kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét, ebben az esetben a befizetés tényét a tankönyvek átvételekor, az iskola felé kell igazolni.

A postai elfogadóhelyek részletes listája:

Budapest 112. posta; 1114 Budapest XI. Fehérvári út 9-11.; Budapest
Budapest 62. posta; 1062 Budapest VI. Teréz körút 51.; Budapest
Debrecen 1. posta; 4026 Debrecen Múzeum utca 3.; Hajdú-Bihar megye
Eger 1. posta; 3300 Eger Széchenyi út 22.; Heves megye
Győr 1. posta; 9000 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46.; Győr-Moson-Sopron megye
Kaposvár 1. posta; 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15.; Somogy megye
Kecskemét 1. posta; 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12.; Bács-Kiskun megye
Miskolc 1. posta; 3525 Miskolc Kazinczy út 16.; Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nyíregyháza 1. posta; 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 4.; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Pécs 1. posta; 7621 Pécs Jókai utca 10.; Baranya megye
Salgótarján 1 posta; 3100 Salgótarján Fő tér 3.; Nógrád megye
Szeged 1. posta; 6700 Szeged Széchenyi tér 1.; Csongrád megye
Szekszárd 1. posta; 7100 Szekszárd Széchenyi utca 11-13.; Tolna megye
Szolnok 1. posta; 5000 Szolnok Baross utca 14.; Jász-Nagykun-Szolnok megye
Székesfehérvár 1. posta; 8000 Székesfehérvár Kossuth utca 16.; Fejér megye
Szombathely 1. posta; 9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 18.; Vas megye
Tatabánya 1. posta; 2800 Tatabánya Fő tér 30.; Komárom-Esztergom megye
Veszprém 1. posta; 8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 19.; Veszprém megye
Zalaegerszeg 1. posta; 8900 Zalaegerszeg Ispotály köz 1.; Zala megye
Békéscsaba 1. posta; 5600 Békéscsaba Munkácsy út 6-8.; Békés megye
A KELLO pontok részletes listáját augusztus 1-jéig tesszük közzé weboldalunkon.

Üdvözlettel:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

A TANKÖNYVEKRŐL

Tisztelt Szülők!

A 2013/2014-es tanévben az új törvényi rendelkezések szerint a diákok az alábbiak szerint fogják megkapni tankönyveiket:
1. A nyári szünetben a fizetős diákok szülei egy csekket/díjbekérőt fognak kapni a KIR-ben rögzített lakcímükre a számukra megrendelt tankönyvlista alapján.
Ezért nagyon fontos, hogy ha lakcímükben változás következett be, akkor azt mihamarabb jelezzék az általános iskola valamelyik elérhetőségén.

2. A csekket a megadott határidőig be kell fizetni, illetve a bizonylatot meg kell őrizni a tankönyvosztásig.
Csak a befizetett csekk és a kedvezményről szóló érvényes igazolás ellenében tudunk tankönyvet kiadni!
Csak azokat az igazolásokat tudjuk elfogadni, amelyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fizetős diákok részére kiküldött díjbekérők fizetési határideje július 31-ről augusztus 15-re változott! Tájékoztatjuk továbbá, hogy a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) előkészíti annak a lehetőségét, hogy az ország különböző pontjain a díjbekérők ellenértéke iskolakezdési utalvánnyal kiegyenlíthető legyen. A pontos és részletes információkat 2013. július 15-ig a KELLO közzé teszi honlapján (www.kello.hu). Kérjük az érdeklődő szülőket ennek megfelelően tájékoztatni szíveskedjenek.

3. A KELLO minden esetben a diák nevére állítja ki a számlát, a törvényi rendelkezések értelmében cégnévre nem állítható ki ÁFA-s számla.

A tankönyvek átvételének pontos időpontjáról tájékoztatást fogunk közzétenni az iskola honlapján, Facebook oldalán, valamint az iskola bejáratánál.

Még egyszer szeretnénk fölhívni a szülők figyelmét, hogy nagyon fontos az iskola tájékoztatása, ha lakcímváltozás történik a gyermeküknél, továbbá abban az esetben is ha a kedvezményes tankönyvre való jogosultságban, a fizetési státuszban változás következik be Pl.: „fizetősből” ingyenes lesz, s erről igazolással is rendelkeznek, ne fizessék be a csekket! Erről további fontos információk találhatók iskolánk honlapján a Közérdekű információk – Tankönyv címszó alatt!

Ha befizették, visszautalásra kerül az összeg. Ha ingyenesből fizetős lesz, módosítania kell az iskolának a tanuló adatait és a módosítás alapján kerül kiküldésre a befizetendő csekk.
Ezért minden esetben fontos az iskola tájékoztatása!

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Petrovay György Katolikus Általános Iskola (Nagykörű) a nyári szünidő idején az alábbiak szerint tart ügyeletet:
MINDEN KEDDEN 8-12 óráig

A tankönyvosztás, valamint a javítóvizsgák időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

Igazgatóság

A nyári időjárás veszélyei

Kedves Tanulók!

Kérjük kattintsatok az alábi linkre vagy másoljátok be a böngészőbe annak érdekében, hogy biztonságosan teljen a nyári vakációtok!

Üdvözlettel: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=35

KÉRDŐÍV

Kedves Szülő!

Az iskolai elektronikus adminisztrációs rendszerek elterjedésével együtt jár a fejlesztés igénye, az Ön igényeinek figyelembe vételéhez szükségünk van a véleményére. Ezért készítettünk egy, a személyes adatokat nem tartalmazó kérdőívet, amelynek kitöltés kb. 10 percet vesz igénybe.

A kérdőív célja, hogy a kapott adatok elemzésével a szülők jobb tájékoztatása, az iskolai adminisztráció egyszerűsítése érdekében az elektronikus oktatás-adminisztrációs rendszerek olyan módon fejlődhessenek, amelyek hatékonyabbá tehetik az iskola és a szülők közötti információáramlást, csökkenthetik az iskolai adminisztrációs terheket.A kérdőív kitöltése során gyermeke iskolájának azonosításához kérem, hogy a következő kódot használja: 1171A kérdőív elérhetősége (kitöltéshez kattintson rá, vagy másolja a böngészőbe):

https://docs.google.com/forms/d/1TMqb4LI6187vZ6dP_155DMgJQA9So8d1dFmlwM_htSs/viewformSegítségét köszönjük!Üdvözlettel:

az Oktatási Adatcsere Központ munkatársai

ANYA-LÁNYA KLUB

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önöket és gyermekeiket, 2013. május 30-án, csütörtökön 17.00-kor a látogatóközpontba. A soron következő anya-lánya klubunkba, amely a gyermeknapi hangulat jegyében fog eltelni. Közös együttlétünk ideje alatt lehetőségünk nyílik a kisgyermekkorról és a kiskamaszkorról beszélgetni. A gyermeknaphoz kapcsolódóan kézműves használati tárgyakat, fonom szendvicskrémeket és limonádét készítünk.

Sok szeretettel várjuk Önöket!

A Szervezők

Innovatív fejlesztések

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda
egy rendezvénnyel nyitotta az "Innovatív fejlesztések" c. pályázat megvalósítását.

EGÉSZSÉGNAP 1.
a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 keretében

2013. április 26. péntek, a projekt megnyitása... részletesen: satóközlemény.doc

NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÜNNEPSÉG

Kedves Szülők és Gyerekek!

Sok szeretettel meghívjuk Önöket és gyermekeiket május 11-én szombaton, 19.30-kor a tiszai fényúsztatásra.
Gyülekező a Majzik Viktor úti Nepomuki Szent János szobornál. Együttlétünket egy közös Szent János dicsérettel kezdjük, majd énekléssel és keszegsütéssel folytatjuk.
Számítunk részvételükre!

ANYA-LÁNYA KLUB

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önöket és leányaikat, 2013. május 2-án, csütörtökön 17.00-kor a látogatóközpontba, a következő anya-lánya klubbunkba, amely az anyák napi készülődés jegyében fog eltelni. Közös együttlétünk ideje alatt lehetőségünk nyílik a gyermekvállalás felelősségéről beszélgetnünk. Az anyák napjához kapcsolódóan kézműves ajándékokat készítünk és finom süteményeket kóstolhatunk meg.

Sok szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők

CSALÁDI SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP

Kedves Szülők!


2013. április 26-án, pénteken korábbi hagyományainkhoz híven, CSALÁDI SPORT ÉS EGÉSZSÉG NAPOT tart iskolánk a községi SPORTPÁLYÁN.
Gyülekező péntek reggel 7.45-kor a sportpályán.
Mindenki hozzon magával: mély tányért, kanalat, poharat, szalvétát.
Kevés ennivalót hozzanak magukkal a gyermekek, mert a közös tízóraira csak 10 óra után kerül sor.
Megjelenés kényelmes sportruházatban és akinek van, nagykörűi pólóban.
A program kb. 14 óráig tart, a hunyadfalvi és csataszögi gyermekek a 14 órás autóbusszal mennek haza.
Szeretnénk, ha minél több Szülő venne részt a sportnapon, mert a versenybe ez is beleszámít.
Reméljük, hogy egy hasznos és kellemes napot tölthetünk együtt: szülők-gyermekek-pedagógusok!

Ha péntek reggel esik az eső, tanítás van!

osztályfőnökök

SÜTEMÉNYVERSENY

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2013. április 13-án
meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti főpróba

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2013. április 12. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

ALAPÍTVÁNYI BÁL

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2013. április 13. 17 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
17 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
19 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.000 Ft/fő egységáron, a helyszínen 2.500 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A CSÚNYA BESZÉD NAGGYÁ TESZ!?

Minden kedves ismerősünknek ajánljuk új kampányoldalunkat a kulturált beszédért a facebookon! Címe: A csúnya beszéd naggyá tesz? Ha egyetértesz, egyetért célkitűzésünkkel csatlakozzon az oldalhoz: http://www.facebook.com/pages/A-cs%C3%BAnya-besz%C3%A9d-naggy%C3%A1-tesz/434449726639101?fref=ts! Köszönjük!

KARÁCSONYI KONCERT

MEGHÍVÓ

2012. december 20-án
17 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola
énekkara és tanári kara
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a nagykörűi római katolikus templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói


KARÁCSONYI PROGRAMOK

MEGHÍVÓ

A KARÁCSONYI ünnepkörrel kapcsolatosan iskolánk a következő programokat szervezi:

2012. dec. 17.(hétfő) 16 óra
Adventi műsor a néptáncosok előadásában a tornateremben

2012. dec. 20. (csütörtök) 17 órától
Templomi karácsonyi koncert, melyen fellép az iskolai énekkar

2012. dec. 21. (péntek) 11 órától
Betlehemes játék és karácsonyi szentmise a nagykörűi római katolikus templomban

Rendezvényeinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MENJÜNK EGYÜTT BETLEHEMBE

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
néptánc és képzőművészet szakos növendékei
tisztelettel meghívják Önt és kedves családját a

MENJÜNK EGYÜTT
BETLEHEMBE
című karácsonyi zenés-táncos ünnepi előadásukra.

Időpont:
2012. DECEMBER 17.
HÉTFŐ 16.00 óra

Helyszín:
Általános Iskola tornaterme

Lelki nap és játszóház


Tisztelt Szülők!


2012. december 7-én LELKI napot tartunk az iskolában. Gyülekező 7.45-kor a templomban.

A nap további részében akadályversenyen és koncerten vesznek részt a gyerekek.

A program 14 óráig kötelező! 14 órától 15.30-ig játszóház (karácsonyi díszek készítése) lesz, ahol Szülők is részt vehetnek. A gyerekek pénteken iskolatáskát ne hozzanak, de a nem napközisek ennivalóról és innivalóról gondoskodjanak.

osztályfőnökök

Hamarosan megújul a honlapunk!

Pár nap, és iskolánk honlapja újraindul!

HATÁRTALANUL 2012. "AZ EZERARCÚ ERDÉLY"


Petrovay György Katolikus Általános Iskola és tagintézménye
BGA-12-HA-01-0571 SZ. PÁLYÁZAT
ÚTINAPLÓ: ⇨ megtekintés
VIDEO: ⇨ megtekintés
KÉPEK:⇨ megtekintés
FACEBOOK LINK: ⇨ megtekintés

HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE" Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye HAT-15-05-0703 sz. pályázat
Határtalanul
Videó
Képek
Facebook link
Útinapló 2015
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2017 | web:KataPorta.net